De kracht van werkplekleren

Op 23 april jl. heeft de minister van OCW de subsidieregeling bekend gemaakt voor het Regionaal Investeringsfonds MBO. In deze regeling kunt u alle definitieve voorwaarden en de beoordelingscriteria vinden.

De eerste aanvraagperiode was van 12 mei tot 8 juni 2014, de volgende periodes volgen vanaf begin 2015. Meer informatie kunt u vinden op de website van duo. Ook kunt u met vragen over de regeling contact opnemen met het Informatiecentrum Onderwijs via ico@duo.nl of via telefoonnummer 079 323 26 66.

Als u van plan bent om een aanvraag in te dienen voor het Regionaal investeringsfonds mbo, registreer dan alvast uw aanvraag.

Bent of wilt u nu al praktisch aan de slag? Gebruik dan de kennis en ervaringen van gestarte publiek-private samenwerkingsverbanden! U kunt daarvoor contact opnemen met het secretariaat van het investeringsfonds via telefoonnummer 070 311 97 43 of kunt u terecht op de website van het Kennisprogramma (www.investeringsfondsmbo.nl).

Edutec is gaarne bereid u te helpen met het schrijven en indienen van een subsidievoorstel. Neem contact met ons op via telefoonnummer 0618186580

 

Op 1 januari 2014 trad de Subsidieregeling praktijkleren in werking. De nieuwe regeling geldt als vervanging voor de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel. De afschaffing van de WVA maakt onderdeel uit van het Regeerakkoord en is opgenomen in het Belastingplan 2014.

De Subsidieregeling praktijkleren heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

De subsidieregeling richt zich vooral op kwetsbare groepen binnen de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is en op studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel en wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

De subsidieregeling is 5 november 2013 gepubliceerd in de Staatscourant.

Bedrijven kunnen subsidie aanvragen. In de subsidieregeling wordt onder werkgever verstaan: het bedrijf of de organisatie dat het praktijkdeel van de opleiding voor de deelnemer verzorgt. Bij de doelgroepen promovendi en toio’s is een werkgever gedefinieerd als een privaatrechtelijke rechtspersoon, niet de bijzondere universiteiten en onderzoeksorganisaties.

Op de pagina ‘Kom ik in aanmerking‘ leest u meer over de voorwaarden.

Edutec wil graag met u nadenken over het inzetten van de Subsidieregeling Praktijkleren in uw organisatie! Neem contact met ons op via telefoonnummer 0618186580.

leren-op-de-werkplekOver werkplekleren in het algemeen en over de factoren die werkplekleren beïnvloeden is veel bekend, maar de kennis hierover wordt vaak gefragmenteerd verspreid. In De kracht van werkplekleren worden niet alleen recente inzichten bijeengebracht, maar het boek biedt ook handreikingen voor het opzetten, uitvoeren en evalueren van projecten werkplekleren.

Centraal in dit boek staan de opgedane inzichten in de activiteiten die worden uitgevoerd op het terrein van werkplekleren. Eerst wordt ingegaan op de achtergrond van werkplekleren: opvattingen, visies en configuraties. Vervolgens komen het ontwerp en de ontwikkeling van werkplekleren aan de orde. Daarna is er aandacht voor vormen van publieke private samenwerking bij het opzetten en uitvoeren van werkplekleren, en voor de ervaringen bij het opzetten en uitvoeren van samenwerkings projecten tussen kennisinstellingen en arbeidsorganisaties. Tot slot biedt het boek inzicht in de veranderende rollen en taken van docenten, mentoren en werkbegeleiders die bij werkplekleren betrokken zijn.